googlefacebook

 1. Ons glo in die oorspronklike geskrewe, God geïnspireerde Ou- en Nuwe Testament. Ons aanvaar dit as die hoogste en finale gesag vir geloof en 'n oorvloedige lewe (Joh. 1:1 en 14; Joh. 10:10, Heb. 4:12).
 2. Ons glo in een God (Mark. 12:29), wat vir ewig bestaan as drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees (1 Joh. 5:7; 1953-vertaling).
 3. Ons glo in Jesus Christus wat van God ontvang en deur die Heilige Gees verwek is, en gebore is uit die maagd Maria. Hy is waarlik God en het waarlik mens geword (Matt. 1 en Heb. 2:14).
 4. Ons glo dat God die mens na Sy eie beeld geskape het (Gen 1:27; Ps. 8:6). Deur te sondig het die mens die straf van die sonde, nl. fisiese en geestelike dood, in werking gestel (Gen. 3:15-23; Rom. 5:12 en 19).
 5. Ons glo dat Jesus Christus, volgens die Skrif, vir ons sonde as plaasvervangende offer gesterf het, en dat elkeen wat in Hom glo geregverdig is op grond van Sy gestorte bloed (Openb. 5:9).
 6. Ons glo dat Jesus Christus fisies opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en dat Hy nou as ons Hoërpriester en Advokaat leef (1 Kor. 15; Matt. 28).
 7. Ons glo in die persoonlike wederkoms van ons Here Jesus Christus (Joh. 14:28; Matt 25:31; 1 Kor. 15).
 8. Ons glo dat almal wat Jesus Christus deur die geloof aangeneem het, en hulle van hulle sonde bekeer het, deur die Gees wedergebore is en daarom kinders van God genoem kan word (Joh. 1:12; Joh. 3:3; 1 Joh. 5:12).
 9. Ons glo in die Doping in die Heilige Gees, met die gepaardgaande bonatuurlike Gawe van die Heilige Gees, wat gelowiges met krag toerus vir hulle dienswerk. Ons glo in die Godsingestelde bedieninge van die Apostel, Profeet, Evangelis, Herder en Leraar (Mark. 16:17; Hand. 2:38,39; Efes. 4:11).
 10. Ons glo aan die beginsel dat 'n persoon in gesag staan omdat hy of sy hulself aan gesag onderwerp. Met dit in ag genome sal lidmaatskap onderhewig wees aan onderwerping aan die kerklike gesag met betrekking tot sake soos die bestuur, doktrines en persoonlike gedrag (1 Tim. 5:17-25; 1 Kor. 16:15-16).
 11. Ons glo in die opstanding van beide die regverdige en die onregverdige, die ewige geseëndheid van die vrygekooptes en die ewige verbanning van almal wat die gawe van verlossing verwerp het (1 Kor. 15; Openb. 21).
 12. Ons glo dat die een ware Kerk almal insluit wat gered is deur Jesus Christus en wedergebore is deur die Heilige Gees, en dat die Kerk op aarde sy karakter op hierdie geestelike beginsel moet hou en moet bou. Wedergeboorte en persoonlike belydenis van Jesus Christus is dus noodsaaklik vir kerklidmaatskap (Hand. 2:47).
 13. Ons glo in die waterdoop en die Heilige Nagmaal, wat onderhou moet word as 'n daad van gehoorsaamheid en voortdurende getuienis van die Christelike geloof. Die waterdoop is 'n onderdompeling van die gelowige in die water as 'n belydenis en identifisering met die begrafnis en opstanding van Christus. Die Heilige Nagmaal is deelname aan die elemente van die Tafel van die Here, wat die gebroke liggaam en gestorte bloed simboliseer, in herinnering aan Sy offerdood totdat Hy weer kom (Mark. 16:16, Matt. 28:19; Hand. 2:38; Luk. 22:19-20; Rom. 6:3-4; Kol. 2:12).
 14. Ons glo dat daar vir goddelike genesing voorsiening gemaak is in die Ou en Nuwe Testament en dat dit 'n integrale deel vorm van die Evangelie (Jes. 53; Hand 5:12; Mark 6:13; Joh. 14:12).
 15. Ons glo aan die leerstelling van die Bybel wat sê dat geen mens God sal sien sonder Heiligmaking nie. Ons glo dat hierdie leerstelling van Heiligmaking 'n definitiewe en progressiewe proses van genade is, wat by wedergeboorte begin en sal voortduur tot by die voltooide werk van verlossing (1 Pet. 1:15 en 16; 1 Kor. 1:30; 1 Thess. 4:3 en 7; Rom. 6:19; Heb. 12:14).
 16. Ons glo in heteroseksuele verhoudings tussen 'n natuurlike man en 'n natuurlike vrou binne die grense van 'n wettige huwelik (Rom. 1:26-27; Gen 1,2 en 3; Matt. 19; Mal. 2).

Aansluitend met hierdie stellings, aanvaar ons dat die Kerk (en ons gemeente) ontvanklik en leerbaar is vir enige verdere waarhede wat die Heilige Gees uit die Woord mag openbaar

kwp selgroepe uitreike gee

121 Mat Avenue, Pretorius Park, Pretoria

 

DIENS TYE dot SERVICE TIMES

 

VIND ONS dotFIND US

 
Sondagoggend / Sunday Morning:  09:00

Kontak die Kerkkantoor vir meer inligting.

Contact the Church Office for more Information.

 

 

 
Selnr / Cell nr:          079 336 1317
E-pos / Email:           office@kf24.co.za
Facebook:           facebook.com/KoninkryksFamilie24
Webtuiste / Website:  www.kf24.co.za